Condicions generals

Les Condicions generals aquí descrites s’ajusten a la legislació vigent, estant subjectes al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 que refon en un únic text la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Aquestes Condicions generals s’apliquen a tots els esdeveniments organitzats per Pirineu Infinit (Marc Sureda Avila 40450560t). I juntament amb les Condicions particulars que apareixen descrites en el programa detallat de cada activitat, es lliuren al client i actuen com a contracte definitiu. Tots els aspectes no reflectits en les presents condicions generals es regiran per la legislació vigent.

 

1 – ORGANITZACIÓ

L’organització d’aquests esdeveniments (formació i activitats guiades) ha estat realitzada per:

 • Nom: Marc Sureda Avial (Pirineu Infinit)
 • Direcció: Carrer Albera nº6 A, Sant Pere Pescador 17470 (Girona)
 • CIF: 40450560-T
 • Contacte: info@pirineuinfinit.com

 

2 – ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS

La contractació de qualsevol esdeveniment implica l’acceptació de totes i cadascuna de les Condicions generals i particulars de l’esdeveniment. Així, en el moment del pagament, , el client accepta obligatòriament les presents Condicions generals.

 

3 – PREUS

Els serveis inclosos en el preu final de l’esdeveniment apareixen indicats en el programa detallat. El preu final indicat inclou els impostos. Amb caràcter general, i llevat que s’indiqui el contrari en el programa detallat, el preu final de l’esdeveniment no inclou:

 

Transports necessaris per arribar i tornar als punts d’inici i fi de l’esdeveniment respectivament. Tot hi que si que serà convenient l’organització de vehicles particulars (inclòs el del guia) per aquest fi. (veure apartat 11 – TRANSPORTS CONTRACTATS A TERCERS).

Entrada monuments, parcs nacionals, etc.

Pàrquing del vehicles utilitzats

Bitllets de transports tals com bus, tren, telefèrics, etc.

Lloguer de material per a la realització de l’activitat o activitats de l’esdeveniment.

Extres tals com cafès, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials, ni tan sols en els supòsits de pensió completa o mitja pensió.

Propines.

Els serveis independents subministrats per tercers que  Pirineu Infinit pugui suggerir com opcionals al programa detallat d’un esdeveniment, com ara transports, excursions o visites, queden fora del contracte original. La publicació d’aquests suggeriments al programa detallat només té caràcter informatiu i els preus són estimats, i no és Pirineu Infinit responsable de les possibles variacions dels mateixos.

 

4 – PROCEDIMENTS D’INSCRIPCIÓ I D’ANUL·LACIÓ

4.1 Procediment d’inscripció

 1. a) Reserva

 

Es pot realitzar la reserva d’un esdeveniment des del mateix moment en que es realitza la paga i senyal al conta de Marc Sureda. Per poder realitzar la reserva cal enviar un mail amb la petició de la plaça per l’esdeveniment, esperar resposta i confirmació. I posteriorment fer la paga i senyal amb les instruccions del mail  respost.

 1. b) Confirmació de la reserva

 

S’ha de realitzar la confirmació de la reserva un cop que Pirineu Infinit comprova que s’ha aconseguit el grup mínim establert per a l’esdeveniment. La confirmació de la reserva suposa per al client el pagament a Pirineu Infinit de:

 

el 10%-50% de l’import del preu segons l’esdeveniment.

O bé

 

el 100% de l’import del preu de l’esdeveniment (quedant liquidada la inscripció).

 

 1. c) Liquidació de la inscripció

 

En cas d’haver realitzat la confirmació de la reserva pagant el 10%-50% de l’import del preu de l’esdeveniment, s’ha de realitzar la liquidació de la inscripció com a molt tard el mateix dia de l’esdeveniment, tant en líquid o per transferència bancària. La liquidació de la reserva suposa per al client el pagament a Pirineu Infinit.

 

4.2 Procediment d’anul·lació

L’anul·lació per part del client, d’una reserva abans de la seva confirmació no suposa cap cost. L’anul·lació d’una reserva un cop confirmada, suposa per al client una penalització en concepte d’indemnització a Pirineu Infinit de:

 

 • Fins a 15 dies abans de l’inici de l’activitat, un 20% de l’import del preu de l’esdeveniment.
 • De 7 a 3 dies abans de l’inici de l’activitat, un 60% de l’import del preu de l’esdeveniment.
 • A les 48 hores anteriors a l’inici de l’esdeveniment, un 80% de l’import del preu de l’esdeveniment.
 • Si el client no es presenta a l’inici de l’esdeveniment, un 100% de l’import del preu de l’esdeveniment

Independentment d’aquestes penalitzacions, Pirineu Infinit podrà demanar al client el pagament de les despeses de gestió propis i de les despeses d’anul·lació de tercers degudament acreditats mitjançant factures.

Si el client hagués contractat mitjançant Pirineu Infinit algun servei independent subministrat per tercers (com ara transports, excursions o visites) seria el client qui gestionaria qualsevol assumpte relacionat amb la cancel·lació del contractat.

 

5 – ALTERACIONS DEL PROGRAMA

Pirineu Infinit es compromet a facilitar als seus clients la totalitat dels serveis contractats amb les condicions i característiques estipulades, tot això d’acord als següents extrems:

 

 1. a) En el supòsit que abans de la data d’inici de l’esdeveniment Pirineu Infinit es vegi obligada a modificar de manera significativa algun aspecte essencial del contracte, inclòs el preu, Pirineu Infinit ha de notificar immediatament al client. En aquest supòsit, i llevat que les parts convinguin una altra cosa, el client podrà optar per:

 

1) resoldre el contracte sense cap penalització.

 

2) acceptar una modificació del contracte en el qual es precisin les variacions introduïdes i la seva repercussió en el preu.

 

El client ha de comunicar la seva decisió, sigui quina sigui, en el termini de tres dies des de la data de notificació de la modificació. En cas que el client no comuniqui la seva decisió en el termini indicat, s’entendrà que accepta la modificació. El client té dret, des del mateix moment en què es produeixi la resolució del contracte, al reemborsament de totes les quantitats pagades d’acord amb el mateix.

 

 1. b) El client, quan accepta les condicions del contracte, ho fa amb ple coneixement que tota activitat a la natura pot comportar canvis imprevistos en el programa de l’esdeveniment, i per tant accepta sota la seva sencera i única responsabilitat les possibles conseqüències que puguin esdevenir arran de tals canvis.

 

 1. c) Després de la sortida de l’esdeveniment Pirineu Infinit es reserven el dret d’alterar, canviar o ometre sense previ avís qualsevol part de l’itinerari, allotjaments, mitjans de transport, etc. per motius logístics, climatològics o de seguretat.

 

6 – CANCEL·LACIONS

En el supòsit que abans de la data d’inici de l’esdeveniment Pirineu Infinit es vegi obligada a cancel·lar l’esdeveniment per qualsevol motiu que no sigui imputable al client, aquest tindrà dret al reemborsament de totes les quantitats pagades d’acord amb el contracte, des del mateix moment en que es produeixi la resolució del contracte.

 

No hi ha obligació per part de Pirineu Infinit d’indemnitzar el client en els següents supòsits:

 

 1. a) Quan la cancel·lació es degui al fet que el nombre de persones inscrites al esdeveniment sigui inferior a l’establert per Pirineu Infinit i així es comuniqui per escrit al client abans de la data límit fixada amb aquesta finalitat en el contracte.

 

 1. b) Quan la cancel·lació del viatge es degui a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar-se, fins i tot malgrat haver actuat amb la diligència deguda.

 

En cap cas els serveis independents subministrats per tercers, per tant no inclosos en el contracte entre el client i Pirineu Infinit, seran responsabilitat de Pirineu Infinit, no existint obligació d’indemnitzar en cas de cancel·lació de l’esdeveniment pels imports que el client pogués haver abonat per aquests serveis.

 

7 – DRET D’ADMISSIÓ

Pirineu Infinit es reserva el dret d’admissió o participació en una activitat, fins i tot un cop començada la mateixa, d’aquelles persones que per una inadequada condició física o formació tècnica impedeixin el normal desenvolupament de l’activitat o posin en perill la seva integritat física, la de la resta de participants o la del guia o guies de l’activitat.

 

8 – DESISTIMENT VOLUNTARI DELS SERVEIS CONTRACTATS

En cas que el client opti voluntàriament per abandonar l’esdeveniment, aquest està obligat a lliurar al guia de l’esdeveniment un document signat en el qual declari la seva decisió voluntària de desistiment. En qualsevol cas, el lliurament de l’esmentat document no podrà garantir l’abandonament immediat de l’esdeveniment i aquest quedarà subjecte a factors com ara les condicions climatològiques o la disponibilitat de mitjans de transport adequats.

 

9 – INCOMPLIMENT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El client està obligat a comunicar a Pirineu Infinit tot incompliment en l’execució del contracte, preferentment “in situ” o en cas de no ser possible a la major brevetat, per escrit o de qualsevol altra forma que deixi constància.

 

En el cas que el client consideri insatisfactòries les solucions proposades per Pirineu Infinit per solucionar l’incompliment comunicat, aquest disposarà del termini d’1 mes per reclamar davant Pirineu Infinit que al seu torn disposaran de 2 mesos per donar resposta a la reclamació plantejada pel client, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la presentació de la reclamació.

 

El termini per a reclamar per l’incompliment o compliment defectuós del contracte de l’esdeveniment prescriu als dos anys des del moment en què l’acció va poder ser exercida.

 

10 – ASSEGURANCES

Totes les activitats de Pirineu Infinit estan cobertes amb una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil i una d’accidents, d’acord amb el decret 56/2003. I les competències professionals estan sotmeses a la formació oficial de professions de l’esport, llei 3/2008 de la Generalitat de Catalunya.

 

11 – DOCUMENTACIÓ PERSONAL

Tots els clients sense excepció hauran de portar amb si la seva documentació personal, original i vigent, necessària per viatjar al país o països que es visitin. Els menors de 18 anys hauran de portar un permís escrit que els autoritzi a realitzar l’activitat, signat pels seus pares o tutors, en previsió que aquest pugui ser sol·licitat per qualsevol autoritat.

 

12 – GUIES

Els guies de Pirineu Infinit son professionals qualificats amb els coneixements teòrics i tècnics necessaris per dur a terme l’activitat o activitats a realitzar durant l’esdeveniment contractat pel client. La comesa principal del guia és dur a bon terme l’esdeveniment i vetllar per la seguretat de tots els participants. En aquest sentit, tot i que es valoraran totes les opinions sobre les situacions que es plantegin durant el desenvolupament de l’esdeveniment, és a guia a qui correspon prendre les decisions finals sobre qualsevol qüestió que afecti el funcionament o la seguretat dels participants. Tots els guies estan titulats en la disciplina de muntanya que estiguin realitzant.

 

Si la desatenció, per part del client, de les indicacions del guia impliqués un risc evident per a tot el grup, per algun dels seus membres o per al mateix client, la responsabilitat de les possibles conseqüències seria plenament del client.

 

El guia tindrà potestat per sol·licitar l’evacuació d’un client per raons de malaltia, accident o per qualsevol altra raó que comprometi la seguretat del grup o del mateix client. En aquest supòsit el client no podrà reclamar la devolució, ni total ni parcial, de l’import del preu de l’esdeveniment, sense perjudici que posteriorment reclami a la seva companyia asseguradora les despeses originades per aquest supòsit.

 

13 – ÚS DELS ARXIUS FOTOGRÀFICS DE PIRINEU INFINIT

Pirineu Infinit serà la propietària dels arxius fotogràfics que generi en el desenvolupament dels esdeveniments per ella organitzats i aquests podran ser usats al seu lloc web o en qualsevol altre mitjà, per promocionar o vendre a tercers seus esdeveniments o per a qualsevol altre fi que estimi oportú . La no acceptació per part del client d’aquesta condició haurà de ser comunicada per escrit a Pirineu Infinit.

Obrir xat
Necessites ajuda?